شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پخش و آنونس 02:00
لاوژه (تکرار) 02:05
پیام4 (تکرار) 03:20
پخش و آنونس 03:25
پخش و آنونس 03:55
شنه ی ره حمه ت 04:35
خبر محلی (تکرار) 04:45
ترتیل قرآن کریم 05:35
پخش و آنونس 05:45
دلاژو 06:35
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
پخش و آنونس 08:35
ئاسوی روون (تکرار) 08:40
خبر محلی 10:00
گنجینه 10:05
پخش و آنونس 10:25
گام دوم انقلاب (تکرار) 10:30
به ره و ساغی 10:35
پیام1 10:55
هه گبه ی چیروک 11:45
شه پولی خوشه ویستی 12:00
پخش و آنونس 13:05
ژوانگه ی عاشقان 13:10
پخش و آنونس 13:50
سرجشمه حکمت 13:55
خبر سراسری 14:00
پخش و آنونس 14:45
پیام2 14:55
شما بپرسید؟ 15:00
گولویژان 16:00
گنجینه (تکرار) 16:40
پخش و آنونس 16:55
خبر محلی 17:00
هه گبه ی چیروک (تکرار) 17:15
به ره و ساغی (تکرار) 17:35
دیاری ئیواران 18:00
دلاژو 19:15
خبر محلی 19:30
ریژنه ی ره حمه ت 19:40
پیام3 19:45
خبر محلی 20:00
ده نگی ئاوایی 21:30
گرداب (تکرار) 21:40
چیروک 22:00
شه پولی خوشه ویستی (تکرار) 22:30
پخش و آنونس 23:25
پیام4 23:30