شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تقویت شبکه 00:01
شباهنگ 02:00
پخش آنونس 04:10
پخش آنونس 04:10
ترتیل قرآن 04:40
پخش آنونس 05:50
هه گبه ی چیروک تکرار 06:15
گنجینه تکرار 06:20
نوجوان 06:40
خبر(سراسری) 07:00
تقویت شبکه 08:00
پخش +آنونس 08:35
خبر محلی 10:00
گنجینه مهرتکرار 10:05
پخش آنونس 10:25
آنونس 10:55
پیام- 1 12:00
پخش آنونس 13:05
پخش آنونس 13:50
تقویت شبکه 14:00
پخش آنونس 14:45
پیام--2 14:55
ترتیل قرآن 16:00
خبر محلی 17:00
پخش آنونس 17:10
تکرار جوان 17:15
پیام---3 18:00
پخش آنونس 19:20
خبرمحلی 19:50
به ربانگ 20:00
ویژه اذان 20:10
پخش آنونس 22:30
پیام----4 23:00
پخش آنونس 23:55