شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پخش و آنونس 02:00
پیام4 (تکرار) 02:30
لاوژه 02:45
پخش و آنونس 03:25
پخش و آنونس 03:55
ویژه اذان صبح 04:00
خبر محلی (تکرار) 04:45
هه وارگه ی هه ست (تکرار) 05:00
دلاژو 05:40
گولویژان (تکرار) 06:00
پخش و آنونس 06:40
هه گبه ی چیروک 06:45
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
پخش و آنونس 08:35
ئاسوی روون (تکرار) 08:40
خبر محلی 10:00
گنجینه 10:05
پخش و آنونس 10:25
پیام1 10:55
هه گبه ی چیروک 11:45
پخش و آنونس 13:05
ژوانگه ی عاشقان 13:10
پخش و آنونس 13:50
سرجشمه حکمت 13:55
خبر سراسری 14:00
پخش و آنونس 14:45
پیام2 14:55
شما بپرسید؟ 15:00
گولویژان 16:00
گنجینه (تکرار) 16:40
پخش و آنونس 16:55
خبر محلی 17:00
هه گبه ی چیروک (تکرار) 17:15
من انتخاب میکنم چون(بازپخش) 17:30
به ره و ساغی (تکرار) 17:35
پیام3 17:55
دیاری ئیواران 18:00
ده نگی ئاوایی 19:15
دلاژو 19:45
خبر محلی 20:00
ویژه اذان مغرب 20:30
هه وارگه ی هه ست 21:20
چیروک 22:00
پخش و آنونس 23:25
پیام4 23:30