جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
هه واری ژین 00:10
خبر(سراسری) 07:00
سلاو روژ باش 07:10
تقویت شبکه 08:00
پخش+آنونس 08:35
موضوع سال 08:40
پیام 10:00
باغچه‌ی گولان 10:05
پخش+آنونس 10:25
کانیاو ادب 10:30
پخش+آنونس 10:55
در کوچه باغ جوانی 11:00
هه‌گبه‌ی چیروک 11:45
خبر محلی 12:00
سرچشمه حکمت 13:55
تقویت شبکه 14:00
گولویژان 15:00
خبر محلی 17:00
تکرار باغچه‌ی گولان 17:10
پخش + آنونس 17:30
تکرار باغ اندیشه ها 17:35
پیام 17:55
دیاری ئیواران 18:00
ده‌نگی ئاوایی 19:15
گرداب 19:40
خبر 20:00
پخش+آنونس 20:10
ویژه اذان 20:15
موسیقی 20:45
تکرار هه واری ژین 21:00
پخش + آنونس 21:35
پیام 22:00
چیروک 22:05
تکرار کانیاو ادب 22:35
تکرار گولویژان 23:05