شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پخش و آنونس 02:00
پیام4 (تکرار) 02:30
چاندی مه (تکرار) 02:35
لاوژه 02:45
پخش و آنونس 03:25
پخش و آنونس 03:55
ویژه اذان صبح 04:30
خبر محلی (تکرار) 04:45
هه وارگه ی هه ست (تکرار) 05:20
گنجینه 05:40
گولویژان (تکرار) 06:00
جوانه های امید 06:40
هه گبه ی چیروک 06:45
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
پخش و آنونس 08:35
ئاسوی روون 08:40
خبر محلی 10:00
پخش و آنونس 10:25
به ره و ساغی 10:35
پیام1 10:55
هه گبه ی چیروک 11:45
ژوانگه ی عاشقان 12:00
چاندی مه 12:55
شه پولی خوشه ویستی 13:00
پخش و آنونس 13:05
ژوانگه ی عاشقان 13:10
پخش و آنونس 13:50
سرجشمه حکمت 13:55
خبر سراسری 14:00
پخش و آنونس 14:45
پیام2 14:55
شما بپرسید؟ 15:00
گولویژان 16:00
جوانه های امید(تکرار) 16:40
پخش و آنونس 16:55
خبر محلی 17:00
هه گبه ی چیروک (تکرار) 17:15
دیاری ئیواران 17:30
پیام3 17:55
دیاری ئیواران 18:00
به ره و ساغی (تکرار) 19:05
ده نگی ئاوایی 19:30
دلاژو 19:45
خبر محلی 20:00
گرداب 20:30
ده و رگیرانی بی که لام 20:50
هه وارگه ی هه ست 21:00
بر فراز زمان 21:45
چیروک 22:00
پخش و آنونس 23:25
پیام4 23:30