شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
هه واری ئه وین 00:05
شب های ایران 00:30
پخش و آنونس 02:00
لاوژه (تکرار) 02:05
پیام4 (تکرار) 03:20
پخش و آنونس 03:25
کانیاوی ئه ده ب (تکرار) 03:30
پخش و آنونس 03:55
ویژه اذان صبح 04:00
ویژه اذان صبح 04:15
خبر محلی (تکرار) 04:45
پخش و آنونس 05:45
هه وارگه ی هه ست (تکرار) 06:00
گنجینه (تکرار) 06:40
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
کاتی ورزش 08:40
پخش و آنونس 10:25
گام دوم انقلاب (تکرار) 10:30
به ره و ساغی 10:35
پخش و آنونس 10:55
در کوچه باغ جوانی 11:00
هه گبه ی چیروک 11:45
پیام1 12:00
ژوانگه ی عاشقان 12:05
پخش و آنونس 13:05
پخش و آنونس 13:50
سرجشمه حکمت 13:55
خبر سراسری 14:00
پخش و آنونس 14:45
پیام2 14:55
گولویژان 16:00
هه گبه ی چیروک (تکرار) 16:45
خبر محلی 17:00
پخش و آنونس 17:15
گنجینه (تکرار) 17:20
دیاری ئیواران 17:30
به ره و ساغی (تکرار) 17:40
ده نگی ئاوایی 19:15
پیام3 19:45
ویژه اذان مغرب 19:50
گرداب 20:10
ویژه اذان مغرب 20:15
دلاژو 20:40
هه وارگه ی هه ست 21:00
چیروک 22:00
هه واری ئه وین (تکرار) 22:30
پخش و آنونس 23:25
پیام4 23:30
کانیاوی ئه ده ب 23:35