جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پیام- 00:00
تقویت شبکه 00:01
شبهای ایران 00:30
شب وموسیقی 02:00
آوای کتاب 04:00
پخش آنونس 04:30
نوجوان 05:15
هه گبه ی چیروک تکرار 06:15
خبر(سراسری) 07:00
تقویت شبکه 08:00
پخش آنونس 08:35
خبر محلی 10:00
پخش آنونس 10:50
هه گبه ی چیروک 11:45
پخش + آنونس 12:05
پخش آنونس 13:10
سرچشمه حکمت 13:55
تقویت شبکه 14:00
پیام-- 15:55
خبر محلی 17:00
پخش+آنونس 17:10
پیام--- 17:35
ویژه اذان 19:55
خبرمحلی 20:00
موسیقی 20:12
موسیقی 20:45
پخش آنونس 22:30
پیام---- 23:00
تکرار گولویژان 23:05