شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 01:25
خبر فارسی (تکرار) 03:00
پارشیو 04:20
جمع خوانی قرآن کریم(تکرار) 05:20
خبر کردی (تکرار) 06:20
سرود جمهوری اسلامی ایران 07:00
به ره و سلامه تی 09:00
مجموعه ی انیمیشین 10:00
سریال دوپینگ (تکرار) 11:05
جمع خوانی قرآن کریم 12:00
به خته وه ری 13:15
فیلم سینمایی الماس خونین 14:05
خبر فارسی 19:00
مستند 19:15
چراخان 19:25
مستند ویژه رمضان 21:15
مستند برای مهمانی 22:35
خبر کردی 23:00
سریال دوپینگ 23:25
شاهد 23:55