شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باز پخش مسابقه فاز 02:50
باز پخش دل افروزان 03:20
تکرار خبر فارسی 04:00
تکرار خبر کردی 06:00
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 06:45
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 07:02
روح الغزل اشعار امام (ره) 07:50
تکرار کازیوه 08:30
مستند وابسته 11:04
خاووخیزان زنده 12:50
کاتی موسیقا تکرار 15:30
نمامی نوژین(نوجوان وتکرار آن 18:08
خبر فارسی 20:00
چهل چراغ زنده 21:05
شه وباش 21:20
خبرکردی 23:00