شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار برنامه بهداشت 00:15
تکرار خبر فارسی 03:00
دلنوازان 05:00
تکرار خبر کردی 06:05
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 07:02
سینما پشت پرده 08:35
بهداشت 09:45
تامین برنامه 11:00
به خته وه ری (اذان فقه شافعی وجعفری) 12:00
تکرار برنامه های شبانه 15:40
خبر فارسی 20:05
کاتی موسیقا 21:50
خبرکردی 23:05