شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار خبر کردی 06:00
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 06:45
تکرار کازیوه 08:30
شاهد 13:50
نماهنگ 15:30
ویژه محرم (تکرار) 15:40
تکرار برنامه نوجوان 18:50
تکرار ساباتی سوز 19:20
خبر فارسی 20:00
جوان (نردبان) 20:25
ویژه محرم 22:00
بیانات مقام معظم رهبری 23:00
خبرکردی 23:05
گولستان و تکرار گولستان 23:20