شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باز پخش مسابقه فاز 02:50
باز پخش دل افروزان 03:20
تکرار خبر فارسی 04:00
تکرار خبر کردی 06:00
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 06:45
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 07:02
تکرار کازیوه 08:30
کاتی موسیقا تکرار 15:30
اذان شافعی 17:44
اذان فقه جعفری 17:55
نمامی نوژین(نوجوان وتکرار آن 18:08
خبر فارسی 20:00
جوان (نردبان) 20:25
خبرکردی 23:00
گولستان 23:25