شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تقویت شبکه 00:01
شبهای ایران 00:30
شباهنگ 02:00
خبر تکرار 04:00
ویژه اذان صبح 04:45
ویژه اذان صبح 05:30
پخش آنونس 05:35
کاشانه مهر 06:00
پخش آنونس 06:55
خبر(سراسری) 07:00
تقویت شبکه 08:00
پخش آنونس 08:35
خبر محلی 10:00
گنجینه مهر 10:05
پخش آنونس 10:25
آنونس 10:55
پیام- 1 12:00
پخش + آنونس 12:05
سرچشمه حکمت 12:50
پخش آنونس 12:55
تقویت شبکه 14:00
پیام--2 15:55
خبر محلی 17:00
پیام---3 19:00
پخش آنونس 19:30
خبرمحلی 20:00
گنجینه مهرتکرار 20:10
موسیقی 20:45
پیام----4 22:55