صرفه جویی در مصرف گاز ، فرصتی برای بهرمندی در صنایع