فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

رادیو محلی
 

 
باند نام رادیو
موج متوسط ردیف 882 کیلو هرتز رادیو محلی مهاباد


 

رادیوهای اف ام
 

 
باند نام رادیو
8/87 مگا هرتز رادیو جوان
8/89 مگا هرتز رادیو ایران (سراسری)
8/91مگا هرتز رادیو ورزش
8/99مگا هرتز رادیوقرآن
8/103مگا هرتز رادیوپیام
مگا هرتز8/105 رادیوفرهنگ


 

CH 24 لیست رادیو های موجود بر روی سامانه دیجیتال ایستگاه کانی شیخان باند

نام رادیو
رادیو مهاباد
رادیو پیام
رادیو آوا
رادیو معارف
رادیو قرآن
رادیو فرهنگ
رادیو سلامت
رادیو ورزش
رادیو اقتصاد
رادیو تهران
رادیو نمایش
رادیو فصلی
رادیو ندای اسلام ( انگلیسی )
رادیو آشنا
رادیو ایران
رادیو عربی


 

CH27 لیست رادیو های موجود بر روی سامانه دیجیتال ایستگاه تپه امام خمینی ( ره ) باند

نام رادیو
رادیو مهاباد
رادیو پیام
رادیو آوا
رادیو معارف
رادیو قرآن
رادیو فرهنگ
رادیو سلامت
رادیو ورزش
رادیو اقتصاد
رادیو تهران
رادیو نمایش
رادیو فصلی
رادیو ندای اسلام ( انگلیسی )
رادیو آشنا
رادیو ایران
رادیو عربی