لطفا در نظرسنجی ما شرکت کنید

با توجه به شیوع سویه جدید کرونا (اُمیکرون) آیا موافق تعطیلی مدارس هستید؟