محتوا با برچسب شاعر.

کانیاوی ئه ده ب، عنوان برنامه ای ادبی...
این برنامه به منظور معرفی چهره های شاخص...
امروزسالروزدرگذشت ماموستاجگرخون...