اسامی برندگان برنامه کازیوه 9 الی 12 اردیبهشت

نام برنامه : کازیوه
  • 1-سمیه یوسفی 2-شیرکو اشکوتی 3-فرشته از تکاب 4-فاطمه رشیدی