اسامی برندگان مسابقات مانگه شه و از تاریخ 1 الی 8 بهمن 94

نام برنامه : مانگه شه و
  • نورالدین نظری
  • دلنیا فقه عیسی
  • عبدالرحیم پروری
  • فریده صمدی
  • ابراهیم ستوده