اسامی برندگان مسابقه برنامه هه واری ژین 18 الی 29 خرداد

نام برنامه : هه واری ژین
  • جلال سنندجی - صلاح رحمان زاده - عبداله زنده دل - شادی فرجی - مصطفی قوچاق - غفور خضری - محمد عبداله پور