اسامی برندگان مسابقه برنامه هه واری ژین 2 الی 18 اردیبهشت

نام برنامه : هه واری ژین
  • مراد بنگینی-فایق حاجی زاده کوکیا-خالد کرده-آژوان و آروین عزیزی-نسرین باشی-قادر خرمدل-فریدون رستمی-حسین خضری-زیلان اقلیمی-سید حسن موسوی-چیمه ن یوسفی-منصور چرنده-هایده صانعی-شیوا(حلیمه) کرده