اسامی برندگان کاروان به هار 5/1/96

1- رسول رسولی

2- شلیر صوفی قاسمی