اسامی برندگان کاروان به هار 9/1/96

1- عرفان ابراهیمی

2- رقیه حاجی خضر