بازگشت امام

پیشواورهبر مردم مسلمان ایران بازگشت

طرفدار و حامی اسلام و قرآن بازگشت

امام دلسوزان ، خمینی بت‌شکن

برای نابودی بت‌پرستان بازگشت

خمینی ، روح‌الله ، رهبر دانای خلق

آن نور تابنک ، رهبر فرزانه بازگشت

Loading the player...