رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بازی آنی مانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی آنی مانی

برای بازی آنی مانی بچه ها در یک دسته صف می بندند دستها را روی دوش یکدیگر می گذارند و پاها را به سبک رقص چوبی کردی جلو می آورند و در حال حرکت رقص با هم می خوانند آنی مانی شانی مانی چینی مینی رفت.

وقتی به کلمه رفت رسیدند باید بلافاصله بی حرکت روی زمین بنشینند.

اگر کسی دیرتر نشست و یا نتوانست تعادل خود را حفظ کند بازنده است و از دور بازی خارج می شود این بازی و حرکت باشور و نشاط تا زمانی که یک نفر مانده و مقاومت کرده ادامه دارد.