برندگان مسابقه خاووخیزان از تاریخ 01 الی 09 شهریور

خالد عبدالله زاده

منصور رسول زاده