برندگان مسابقه مانگه شه و، از تاریخ 01 الی 06 مرداد

هادی معروفی

نسرین کیلا دوسی

احسان محمد آلی

سامان خندانی