برندگان مسابقه مانگه شه و، از تاریخ 05 الی 11شهریور

یاسین رشیدی

محمد رحمان نژاد

---

خسرو امینی

فرزانه معروفی