برندگان مسابقه مانگه شه و، از تاریخ 22 الی 27 مرداد

رحمت خوبانی

کبری رستمی

کانی منصوری

ایوب عزیزی