تاقانه

چشم تو يک آسمان ستاره‌

ولبخندت يک دشت شقايق است

صدايت مژدة سبز رويش‌است

براي مزرعه تشنة چشم‌انتظار

دست تو پلي‌ست براي نور و گرما

دست تو پرورندة باغ عشق است

بالاي تو بالاتر از زيبايي است

نه تنها من،‌ که همه شيفته تواند

اي يار برگزيدة يگانه

اي عشق توراه روشن من

تا تورا دارم از همه بي‌نيازم

تا تورا دارم از شب تيره نمي‌هراسم