توصیه های رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس یازدهم

توصیه های رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس یازدهم


"تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس"

 

"اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در برابر جبهه گسترده دشمن"

 

"مسائل اجتماعی"