رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جهانگردی در قرن بیستم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جهانگردی در قرن بیستم

ظهور و توسعه وسايل نقليه موتوري: در قرن نوزدهم ظهور راه آهن، تحول عظيمي در حمل و نقل بوجود آورد.

پس از آن با اختراع اتومبيل و گسترش آسفالتي شدن راه ها و پيدايش بزرگراه ها،‌حمل و نقل و جا به جايي سريعتر و آسان تر گرديد و راه هاي آبي نيز توسعه يافت و بالاخره با ظهور هواپيما در قرن بيستم مسافرت به نواي دور دست را ميسر ساخت.

توسعه شهر نشيني : شهر نشيني ،خستگي ها و فشارهاي جسمي وروحي زيادي براي شهرنشين ها ايجاد كرده است.

آلودگي هوا آلودگي صوتي،‌تراكم جمعيت كارخانه ها و ساختمان هاي بلند، كمبود فضاي سبز و زمين هاي ورزشي و مشكلات عصبي و رواني ناشي از آن ها نياز انسان هاي شهرنشين رابه گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بيشتر كرده است.

بهبود شرايط كار : با بهبود شرايط كار و كم شدن مدت انجام كار و اختصاص يافتن روزهايي به تعطيلات رسمي، امكان گذران امكان فراغت بيشتر شده است.

بهبود در آمد مردم : افزايش درآمد مردم و تغيير شيوه هاي زندگي نيز در گسترش جهانگردي مؤثر بوده است.

توسعه ارتباطات و افزايش سطح فرهنگ و آگاهي مردم : با پيشرفت روز افزون رسانه هاي گروهي مثل راديو، تلويزيون كتاب و روزنامه ، سطح آگاهي مردم از امكانات اوقات فراغت و شناسايي محيط هاي دور و نزديك بيشتر شده و فرهنگ سير و سفر گسترش يافته است.

پيدايش مؤسسات و دفاتر جهانگردي : اين مؤسسات با ارائه خدماتي براي جهانگردان نقش عمده اي در تكامل بخش جهانگردي داشته اند.

گردشگران به دو گروه تقسيم مي شوند :‌گروه اول كساني هستند كه از خارج وارد كشوري شوند و يا از كشور خود به كشور ديگري مسافرت مي كنند گروه دوم افرادي هستند كه در داخل كشور خودشان مسافرت مي روند.