خانواده متعادل

كتاب حاضر، پژوهشي درباره خانواده متعادل است كه نويسنده، آن را در ده درس تنظيم كرده است.

در درس اول، جنبه هاي مختلف زندگي انسان ارزيابي و ديدگاه قرآن درباره آن بيان شده است.در درس دوم، خانواده به طور خلاصه تعريف و به سه نوع تقسيم شده است: خانواده متزلزل، خانواده متعادل و خانواده متكامل. نگارنده مدعي است خانواده متكامل نه تنها خود مشكلي ندارد، بلكه مشكلات رواني و اجتماعي ديگر خانواده ها را برطرف مي كند.
از درس سوم تا دهم، نويسنده كوشيده است ويژگي هاي خانواده متعادل را در دو زمينه بررسي كند: ارتباط با همسر و ارتباط با فرزند.وي ابتدا مشكلات خانواده ها را مطرح و سپس آنها را تجزيه و تحليل كرده و در پايان، راهكارهاي تربيتي خود را پيشنهاد داده است.
بنابراين، ضمن معرفي روش هاي غلط خانواده متزلزل و نشان دادن راه حل، به آنان گوشزد كرده كه براي سعادت خانواده خويش، از خانواده متعادل الگو بگيرند؛ زيرا در اين صورت به بالندگي و تكامل خواهند رسيد.
در درس پاياني اين كتاب، شيوه ارتباط با فرزند مطرح شده است. نويسنده معتقد است والدين بايد با اخلاق، رفتار و كردار و... بهترين الگو براي فرزندان خويش باشند