دانشگاه و دانشجو

کتاب دانشگاه ودانشجو در آیینه رهنمود های مقام معظم رهبری به همت و تلاش دفتر مقام معظم رهبری در سال 1383 و در286 صفحه به چاپ رسیده است.
این کتاب شامل هفت فصل به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: بازشناخت دانشگاه.
فصل دوم: عناصر انسانی دانشگاه.
فصل سوم : نظام آموزشی دانشگاه.
فصل چهارم: نظام پژوهشی دانشگاه.
فصل پنجم: نظام تربیتی دانشگاه.
فصل ششم: دانشگاه و سیاست.
فصل هفتم:دانشگاه و انقلاب.