در بیانیه گام دوم، چشم امید مقام معظم رهبری به جوانان است.

در بیانیه گام دوم، چشم امید مقام معظم رهبری به جوانان است.


دکتر علی عسکری: در بیانیه گام دوم، چشم امید مقام معظم رهبری به جوانان است.