سخنرانی رهبر در چهلمین سالگرد دفاع مقدس

سخنرانی رهبر در چهلمین سالگرد دفاع مقدس


قسمت اول

قسمت دوم


دانلود

قسمت سوم


دانلود


دانلود