رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

صفحه عنوان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صفحه عنوان

صفحه دسته چپ از دومین صفحه کتاب را صفحه عنوان می گویند که عنوان کامل، عنوان فرعی و نام نویسنده به طور کامل به انضمام درجه و مقام علمی او ،ویراستار، نام ناشر نشانی و تاریخ نشر روی آن قرار می گیرد.

پشت صفحه عنوان شامل مشخصات ویرایش های دیگر، نام چاپخانه و نشانی آن، نام صحاف ،جزئیات مربوط به کاغذ و حروفی که در چاپ کتاب به کار رفته می باشند.

همچنین نام دارنده حق مولف یا اطلاعات مربوط به فهرست نویسی پیش از انتشارات هم در پشت صفحه می آید.