فرکانس های سیما

شبکه تلویزیونی مهاباد

آنالوگ | کانال ۶ باند VHF

دیجیتال | کانال ۳۰ ,۳۳

فرکانس ماهواره ای تلویزیون مهاباد

ماهواره بدر یا ایران ست

فرکانس      ١٢٢٨٤
سيمبل ريت  ٣٠٠٠٠

 

پولاریزاسیون : ورتيكال
 

 

 

الف ) ایستگاه کانی شیخان دیجیتال 

 ۱ . کانال ۲۴   ( 1ts )

 ۲ . کانال ۳۰ ( 2ts  )

 ۳. کانال ۳۰ (3ts) – شبکه های HD

 

 

 

ب)ایستگاه کانی شیخان آنالوگ ( مهاباد برروی ts2    قرار دارد )  :

 ۱ . کانال ۱۲ شبکه اول سیما  VHF -

 ۲ . کانال ۲۶ شبکه سوم سیما -   UHF

 ۳ . کانال ۴۴ شبکه مهاباد-  UHF

 ۴ . کانال ۵۰ شبکه استانی  UHF -

 ۵ . کانال ۵۶ شبکه خبر   VHF -