رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

قصه کوتاه قوقولی خان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قصه کوتاه قوقولی خان

قوقولی خان کی بود؟ یک خروس بود؟ نه! آواز یک خروس بود.

یک خروس بی محل که از بس وقت و بی وقت خوانده بود، صدایش از او قهر کرده بود و رفته بود.

رفته بود کجا؟ قصه اش کوتاه است.

قوقولی خان وقتی که قهر کرد، از تو گلوی آقا خروسه بیرون پرید و گفت: «رفتم که رفتم!»

آقا خروسه خواست بگوید: «کجا می روی بی وفا؟»

اما دید صدایی ندارد که بگوید.

پس هیچی نگفت.

قوقولی خان هم راه افتاد و رفت تا جایی گرم و نرم برای خودش پیدا کند.