لای لای سووره گول

لالایی برای گل سرخ

بلبل نغمه سرایی کن، شاید گل خود نمایی کند 

دشت و صحرا بدون گل خالی وبی لطف است

بلبل چرا بی صدایی، جشن وشادی است، آوازبخوان

بانغمه ی زیبایت، شادی را برای دلهابیاور

ای سرو نونهال، جشن است، خودنمایی کن

همراه با بید مجنون، شادی وسرور به پا کن

لا لایی ای گل سرخ، تکان خوردنت زیباست

بی تو، بلبل پژمرده و نالان است

لالایی ای گل سرخ ، تکان خوردنت چه زیباست 

چگونه نوازشت کنم که ازخواب برنخیزی