لای لای سووره گول

لالایی برای گل سرخ

بلبل نغمه سرایی کن ، شاید گل خود نمایی کند                       دشت و صحرا بدون گل خالی وبی لطف است

بلبل چرا بی صدایی، جشن وشادی است ، آوازبخوان                بانغمه ی زیبایت، شادی را برای دلهابیاور

ای سرو نونهال ، جشن است ، خودنمایی کن                         همراه با بید مجنون ، شادی وسرور به پا کن

لا لایی  ای گل سرخ ، تکان خوردنت زیباست                     بی تو، بلبل پژمرده و نالان است

لالایی ای گل سرخ ، تکان خوردنت چه زیباست                  چگونه  نوازشت کنم  که ازخواب برنخیزی