رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

مثل مداد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مثل مداد

پسرک از پدربزرگ پرسید: پدربزرگ در باره چه می نویسی؟

پدربزرگ پاسخ داد: درباره تو پسرم، اما مهمتر از آنچه می نويسم، مدادی است که با آن می نويسم!

می خواهم وقتی بزرگ شدي، مثل اين مداد بشوی. پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چيز خاصی در آن نديد:

اما اين هم مثل بقيه مداد هايی است که ديده ام.

بستگی داره چطور به آن نگاه کنی،در اين مداد پنج صفت هست که اگر به دست بياوری برای تمام عمر به آرامش مي رسی.

صفت اول: می توانی کارهای بزرگ انجام دهی، اما هرگز نبايد فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدايت مي کند. اين دست، خداست که هميشه تو را در مسير اراده اش حرکت می دهد.

صفت دوم: بايد گاهی از آنچه می نويسي دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. اين باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تيزتر مي شود و اثری که از خود به جای می گذارد ظريف تر و باريک تر.

پس بدان که بايد رنج هايی را تحمل کنی که باعث می شود انسان بهتری شوی.

صفت سوم: مداد هميشه اجازه می دهد براي پاک کردن يک اشتباه، از پاک کن استفاده کنيم. بدان که تصحيح يک کار خطا، کار بدی نيست. در واقع برای اينکه خودت را در مسير درست نگهداری، تصحیح خطا مهم است.

صفت چهارم: چوب يا شکل خارجی مداد مهم نيست، زغالی اهميت دارد که داخل چوب است.

پس هميشه مراقب باش درونت چه خبر است.

و سر انجام پنجمين صفت مداد: هميشه اثری از خود به جای مي گذارد.

هر کار در زندگی ات می کنی، ردی به جای می گذارد.

پس سعی کن نسبت به هر کار می کنی، هشيار باشی وبدانی چه می کنی.