منالانی زانا

ما هوشیار و با هوش هستیم پر از احساس و انرژی هستیم

برای سر فرازی میهن شب و روز در تلاشیم

از درس خواندن خسته نخواهیم شد زیرا چشم امید میهن به ماست

با دانایی و ایمان از تنگناها بیرون خواهیم آمد

به فدای تو مال و جانم میهنم همچو بهشت است

در برابر دشمنان با اتحاد و ایمان از تو محافظت خواهم کرد

تو سرزمین دلدادگی هستی ای مهد علم و دانش

سر چشمه ی عشق و شادی همواره سبزی به مانند فصل بهار

در راه سرفرازی تو ای ایران تا زنده هستم درس خواهم خواند

  اراده ام محکم و پولادین است اگر چه کم سن و سالم