رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

مندالانی موکریان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مندالانی موکریان

کتاب ئه ده بیاتی زاره کی مندالانی موکریان با همت و قلم آقای صلاح پایانیانی گردآوری و نوشته شده است.

این کتاب شامل دویست و بیست و پنج صفحه و پنج فصل کلی است.

کتاب ئه ده بیاتی زاره کی مندالانی موکریان از معدود کتابهای جامع و کلی در مورد فرهنگ شفاهی و به ویژه ادبیات و بازیهای محلی کودکان مناطق کرد نشین کشورمان است.

آقای پایانیانی با تحقیقی میدانی و انجام مصاحبه با افراد کهنسال و با تجربه کوشیده است اشعار کودکانه و بازیهایی را که از قدیم در مناطق جنوب استان آذربایجان غربی (منطقه مکریان) مرسوم بود جمع آوری کند.

همچنین بخش هایی از این کتاب به لا لایی ها و قصه های کودکانه اختصاص دارد.