موفقیت همکاران صداوسیمای مرکز مهاباد در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانها