رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

نشانه رده بندی کتاب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نشانه رده بندی کتاب

برای این که یک رده بندی در محیط کتابخانه کارا و قابل استفاده باشد، الزاما باید از یک نشانه Notation استفاده کند.

ریچاردسون نشانه را یک علامت یا نشانه کوتاه شده و مختصر تعریف می کند.نشانه ها در رده بندی کتاب ها نمایانگر موضوعات و روابط میان آن ها به همان شکلی است که در طرح رده بندی طراحی شده اند.

نشانه ایکه نمایانگر یک موضوع یا ترکیب موضوعی است.نشانه رده بندی کتابخانه کنگره از نوع نشانه مرکب است.

این نشانه الفبایی عددی است و در آن از حروف و اعداد برای نمایش رده ها و تقسیمات فرعی آن ها استفاده شده است.

هیچ علامت دیگری به جز نقطه (علامت اعشار) در این نشانه مورد استفاده قرار نمی گیرد. ویژگی های نشانه انعطاف پذیری، انعطاف پذیری به معنی توانایی نظام رده بندی برای جای دادن موضوع یا موضوعات جدید در طرح است.

استفاده از ترکیب حرف و عدد در نشانه رده بندی کتابخانه کنگره و خاصیت اعشاری اعداد عربی، انعطاف پذیری زیادی به این رده بندی بخشیده است.

علاوه بر این، در نشانه رده بندی کتابخانه کنگره انعطاف پذیری با فضاهای خالی که برای موضوعات جدید و گسترش های آینده پیش بینی شده است محقق می شود.

در سطح رده های اصلی حروف I،O ،X و Yهنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند.

در رده های فرعی نیز فضاهای خالی برای ترکیبات دو حرفی وجود دارد.

علاوه بر این، می توان موضوعات را با استفاده از فضاهای خالی پیش بینی شده در توالی شماره ها گسترش داد.

هر جا که میان شماره ها فضای خالی برای گسترش موضوعات وجود نداشته باشد، شماره های موجود به صورت اعشاری قابل گسترش هستند.

قابلیت دیگری که به انعطاف پذیری رده بندی کمک می کند وجود شماره های کاتر است که از طریق آن ها می توان موضوعات را گسترش داد.