رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نقش بانک ها در تقویت تولیدات داخلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نقش بانک ها در تقویت تولیدات داخلی

نقش بانک ها در تقویت تولیدات داخلی امروزه بنا به نوع کارکرد بانک به عنوان یکی از فرایندهای تقویت کننده در اهرم های ﭘولی و مالی مورد توجه قرار گرفته است تا جائیکه می توان گفت تولیدات داخلی مدیون حمایت های بانکی خواهد بود . سیستم بانکی در قالب سیاست های انبساطی به نوعی به تولید کننده مصرف کننده و توزیع کننده کمک خواهد کرد که بتوانند سبد اختیار اراده خویش را در تولید مصرف و توزیع بیشتر کنند.