رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

ویژگی های رده‌بندی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ویژگی های رده‌بندی

رده‌بندی عبارت است از: تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت.

در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، طرح اصولی برای مرتب ساختن کتاب‌ها و دیگر مواد کتابخانه بر اساس موضوع یا شکل آنها.

تعیین جای صحیح کتاب در قفسه‌های کتابخانه بر اساس یک نظام رده بندی.

در اداره امور بایگانی، رده بندی به معنای تنظیم منطقی مدارک و پرونده‌های یک بایگانی است درون گروه‌ها و تنظیم گروه‌ها درون یک مجموعه بایگانی.

طرح های رده بندی را می‌توان به دو دسته نظری و عملی تقسم کرد. مهمترین ویژگی رده بندی عملی(رده بندی کتابخانه‌ای و رده بندی کتابشناختی)پیوند آن با طبقه بندی علوم است.

میزان وابستگی و انطباق رده بندیهای عملی و نظری مسئله اساسی مورد بحث در این مقاله است.

به منظور حفظ توالی منطقی و پیوستگی مطلوب موضوعها و دوام و پایداری رده بندی در کتابخانه‌ها باید نظم علمی اساس تنظیم کتب قرار گیرد، اما در انطباق رده بندی کتابها با نظم علمی باید جنبه‌های عملی گروه بندی کتب را نیز مورد توجه قرار داد.