ئه ویندار

از من بگذر و زخم مرا تازه مکن

تا مانند مار گزیده به خود نپیچم

بیا ای عزیز من چرا غمگینی

امیدوارم شادی را با چشمهای خود ببینی

طبیب را بگویید به بالینم بیاید

یا درد درمان کند یا بگذارد بمیرم