پروانه ای قشنگ در دام عنکبوت

    در یک جنگل زیبا و سرسبز حیوانات زیادی کنار یکدیگر زندگی می کردند. بین این حیوانات پروانه های بسیار زیبا و رنگارنگ پرواز می کردند. آنها روی گل ها می نشستند و از شهد گل ها می خوردند. آنها همیشه شاد بودند. روزی مشغول بازی با همدیگر بودند که متوجه شدند یکی از دوستان شان کنار شان نیست، هر چقدر او را صدا کردند پیدایش نکردند. همه دنبال پروانه می گشتند. پروانه وقتی صدای دوستانش را شنید فریاد زد : من اینجا هستم بچه ها، کمکم کنید خواهش می کنم....     

Loading the player...