رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

پروانه ی سوتاو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

پروانه ی سوتاو

 

هرگاه که آن زیبا روی پلک برهم می زند

دل نحیف و زار مرا به لرزه در »م ی آورد

 

نور و زیبایی چشم ها و صورت زیبایش

هر دم مانند پروانه بیگناهی که در آتش می سوزد مرا می سوزاند .

 

جان و دل من برای فدا کردن در راه تو چیز های بی ارشی هستند

با آن شرط که یار زیبا روی من  هیچ گاه ناراحت نشود.