په رته وی دل

به ناله و فغان دل گوش فرا دهید ، که یار طلب می کند و دل را پیشکش او میکند.

مرغ دل مات و مبهوت دام ان صیاد خوش خط و خال گشته است.

اگر دل در خواب عکس رخ یار بیند،این خواب به صد بیداری می ارزد.

الهی از باران لطف و مرحمت خویش کویر خشک و بی اب دل را سیراب کن.

دانه ی اشک چشمان بی خواب دل،همچون گل نسرین سرخ و خونین است.

دل از سینه بیرون امد و به زیر پای تو افتاده است و مطیع و فرمانبر است.

همچون چشمی که اسیر خواب است دل نیز از من رمیده و به دنبال تو افتاده است.

از ان دم که نور رخسار تو بر دل افتاده است، دل نیز همچون افتاب پرتو افشانی میکند.