رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

چشمه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چشمه

در باغی چشمه‌ای‌ وجود داشت و دیوارهای بلند گرداگرد باغ را گرفته بود، تشنه‌ای دردمند بالای دیوار با حسرت به آب نگاه می‌کرد.

او خشتی از دیوار کند و در چشمه افکند. صدای آب شیرین به گوشش رسید.

مرد از صدای آب لذت می‌برد و تند تند خشت‌ها را می‌کند و در آب می‌افکند! آب فریاد زد: آهای، چرا خشت می‌زنی؟

از این خشت زدن بر من چه فایده‌ای تو را حاصل آید؟

تشنه گفت: ای آب شیرین! در این کار دو فایده است.

اول اینکه شنیدن صدای آب برای تشنه مثل شنیدن صدای موسیقی است.

نوای آن حیات بخش بر روح و جسم من، مرده را زنده می‌کند.

مثل صدای رعد و برق بهاری برای سبزه و سنبل و پیام آزادی است برای زندانی! دوم اینکه من هر خشتی که برکنم به آب شیرین نزدیکتر می‌شوم، دیوار کوتاهتر می‌شود.

خم شدن و سجده در برابر خدا، مثل کندن خشت است.

هر بار که خشتی از غرور خود برکنم، دیوار غرور من کوتاهتر می‌شود و به آب حیات و حقیقت نزدیکتر می‌شوم.

هرکه تشنه‌تر باشد تندتر خشت‌ها را می‌کند.

هر که عاشق‌ترباشد، خشت‌های بزرگتری برمی‌دارد!