رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

چشم به راه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چشم به راه

یادش آمد که چقدر دوست داشت فرزندشان پسر باشد، درب اتاق عمل باز شد. پرستار بود مژده بدهید آقا خانمتون یک پسر کاکل زری به دنیا آورده حالا پیر و فرتوت چند ماهیست در بیمارستان است.

در باز شد... مرد با شنیدن صدای در ناخودآگاه پرسید پسرم آمد؟

صدای لطیفی در پاسخ گفت: نه پدر داداش نیست، پرستاره.

دختر این را گفت و دستان پدر را نوازش کرد!