چه کنیم تا در روزهای خانه نشینی وزن اضافه نکنیم؟

چه کنیم تا در روزهای خانه نشینی وزن اضافه نکنیم؟