رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کتاب جامع الحان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب جامع الحان

عبدالقادر بن غيبي مراغي معروف به حافظ در نيمه سده هشتم هجري در مراغه زاده شد و پس از آموختن موسيقي و علوم زمانه نزد پدرش غيبي، به تبريز رفت و در دربارهاي سلطان حسين و سپس سلطان احمد جلاير به نوازندگي پرداخت. با حمله تيمور به آذربايجان، به فرمان وي به سمرقند رفت و پس از مدتي فعاليت هنري در آنجا به آذربايجان بازگشت. و در دربار ميرانشاه تيموري(تبريز)، خليل سلطان (سمرقند)سلطان شاهرخ(هرات)به فعاليت پرداخت ودر 828 ه.ق در هرات به بيماري طاعون در گذشت. مهمترين اثر عبدالقادر مراغه اي کتاب جامع الحان بود این کتاب یک فرهنگ موسیقی است که شامل اطلاعاتی جامع و کامل درمورد موسیقی ایرانی است. يك نسخه از اين كتاب در كتابخانه بادلهايان به شماره 1842به تاريخ 808و تجديد نظر 816ه.ق و ديگري در كتابخانه نور عثمانيه شماره 3644 به تاريخ 818ه.ق وجوددارند. دو نسخه ديگر از كتاب كتابخانه نور عثماينه به نام سلطان شاهرخ و نسخه مورخ 107در پاريس موجود است. كتاب شامل ديباجه و دوازده بخش و پيشگفتار پاياني است. عبدالقادر بن غيبي مراغي كتاب جامع الحان خود را در سال 818ه.ق به سلطان شاهرخ تيموري كه مردي ادب دوست و هنر پرور بود، تقديم كرد.