کتاب طوفان فتنه و کشتی بصیرت

کتاب طوفان فتنه و کشتی بصیرت بخشی از سخنان آیت الله مصباح است که بعد از فتنه 88 در دفتر مقام معظم رهبری در جمع طلاب حوزه علمیه قم و سایر اقشار مردم بیان شدند.هدف اصلی از نگارش این کتاب تبیین دقیق مفهوم فتنه و تشریح فتنه های اجتماعی می باشد.کتاب «طوفان فتنه و کشتی بصیرت» در پنج فصل تدوین شده است که نخستین فصل آن به بررسی فتنه و امتحان الهی در قرآن و حدیث می پردازد. این فصل موضوعاتی از جمله مفهوم شناسی فتنه، گستره فتنه در زندگی انسان، حوزه های آزمایش در قرآن، آزمودن انسان ها با امور تکوینی و تشریحی و فتنه های دست ساز بشر را شامل می شود. فصل دوم این کتاب عوامل، انگیزه ها و اهداف فتنه را مورد بحث و بررسی قرار داده و شامل عناوینی از جمله عوامل پدیدآورنده فتنه، مکلف بودن آدمی در برابر فتنه ها، نقش مال، مقام و شهوت در پدید آمدن فتنه ها، امور دینی؛ ابزاری برای فتنه های اجتماعی، هدف شیطان از فتنه گری، هدف انسان از فتنه گری و فتنه پذیری و فتنه گریزی است. فصل سوم مربوط به بررسی ماهیت فتنه گران و چگونگی شکل گیری فتنه های اجتماعی می باشد.این فصل مباحثی از جمله روش بحث درباره فتنه های اجتماعی، انواع طراحی و برنامه ریزی، مولفه های فتنه، ساده ترین راه شناخت فتنه، ویژگی های روانی سران فتنه و سه ویژگی عناصر مزدور بیگانه را شامل می شود. فصل چهارم این کتاب به بررسی راهبردها و رویکردهای فتنه گران پرداخته و شامل عناوینی از جمله تغییر باورها و ارزش ها، دو راهبرد مهم فتنه گران، راه های پیش برد فتنه، تهاجم فتنه گران معاصر به باورهای اسلامی، پیچیدگی روش ها در فتنه های معنوی، تحلیل اجمالی از جنگ نرم و تبیین راهبردهای فتنه گران، گروه های هدف در تهاجم فرهنگی و دستاویزهای فتنه گران است. فصل پنجم، وظایف مومنان در برابر فتنه های اجتماعی تبیین شده است .هدایت ناپذیری فتنه گران، وظایف ما در پیشگیری و مقابله با فتنه های آینده، وظایف نخبگان و وظایف دولت اسلامی در برابر فتنه، عنوان برخی مطالب این فصل را تشکیل می دهند.