رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کتاب فلسطین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب فلسطین

کتاب «فلسطین از دیدگاه امام خمینی (ره) »دفتر چهارم از آثار موضوعی است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چاپ و منتشر شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی از جنبه های مختلف به تشدید مبارزات ضد صهیونیستی مسلمانان انجامید و روند مبارزه فلسطینی ها را دگرگون ساخت.

کتاب «فلسطین از دیدگاه امام خمینی (ره)در برگیرنده رهنمودها و مواضع حضرت امام درباره فلسطین می باشد که از همان آغاز وجهه اسلامی و بعد اعتقادی مبارزه با اسرائیل را کارسازترین روش برای بسیج ملت فلسطین و جلب حمایت امت اسلام تا آزادی قدس شریف دانسته و به ادامه آن تأکید می نماید.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی.

مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.