کتاب قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

کتاب قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه شامل دویست صفحه است و به قلم خانم زینب علیزاده تالیف گردیده است این کتاب از سوی انتشارات هنارس آنرا چاپ و منتشر کرده است دو کتاب پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه  دو کتاب از گنجینه پر بهای زبان و ادبیات فارسی است این دو کتاب لبریز از حکایاتی معنوی و آموزنده که ذهن هر مخاطبی را بع سوی خودمی کشاند اما در کتاب قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه مولف سعی کرده با بازنویس این دو کتاب مخاطبین را با این دو میراث گرانبها آشناتر کند.